js排序

0311lc.com说:1. 冒泡排序 原理:从第一个元素开始,把当前元素和下一个索引元素进行比较。如果当前元素大,那么就交换位置,重复操作直到比较到最后一个元素 function bubbleSort(arr) { if (Array.isArray(arr)) { for (var i = arr.length – 1; i > 0; i–) { for (var j = 0; j < i; j++) { if (arr[j] > arr[j + 1]) { [arr[j……阅读更多